۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند

97000062

بررسی فراوانی آلودگی میکروبی کلینیک و لابراتوار بخش پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان (سال 1397)

شهرزاد طاهري

مرکز تحقيقات بيماري هاي دهان و دندان

97000064

بررسی کلینیکو پاتولوژی تومورها ی ادنتوژنیک در دانشکده دندانپزشکی و مراکزآموزشی درمانی باهنر و شفادر یک دوره ی 20 ساله(1376-1396)کرمان

ملوک ترابي

مرکز تحقيقات بيماري هاي دهان و دندان

97000067

بررسی فراوانی  انتامبا ژنژیوالیس و تریکوموناس تناکس در دانش آموزان مدارس متوسطه شهر کرمان و ارتباط آلودگی با عوامل دموگرافیک و کلینیکی روش PCR و محیط کشت ، در سال 1395

حميد رضا پور اسلامي

مرکز تحقيقات بيماري هاي دهان و دندان

97000081

بررسی اثر تزریق کتورولاک و دگزامتازون در فضای پتریگومندیبولر بر روی میزان درد و تورم پس از جراحی دندان عقل فک پایین

سعيد حاج محمدي

مرکز تحقيقات بيماري هاي دهان و دندان

97000084

بررسی میزان خود راهبری در یادگیری به عنوان یک شاخص یادگیری مستمر در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی کرمان در سال 97-1396.

سورنا فرديسي

مرکز تحقيقات بيماري هاي دهان و دندان

97000087

بررسی میزان آگاهی و نگرش دندان پزشکان عمومی شهر کرمان در مورد سلول های بنیادی دندانی در سال 98ـ97

فاطمه جهاني مقدم

مرکز تحقيقات بيماري هاي دهان و دندان

97000088

تعیین ارتباط بین پوسیدگی زودرس دوران کودکی با شاخص توده بدنی در دندان های شیری در کودکان شهر کرمان در سال 1397

آزاده حري

مرکز تحقيقات بيماري هاي دهان و دندان

97000180

بررسی آگاهی، و نگرش دانشجویان دندانپزشکی کرمان در رابطه با رفتار با سالمندان

مريم السادات هاشمي پور

مرکز تحقيقات بيماري هاي دهان و دندان

97000233

عنوان طرح: بررسی الگوی شکستگی های فک پایین در تروماهای وارده به ناحیه فک و صورت در مراجعین به مرکز پزشکی قانونی استان کرمان طی سالهای 1390 تا 1392

جواد فاريابي

مرکز تحقيقات بيماري هاي دهان و دندان

97000241

بررسی تأثیر نوع ماده اباتمنت و ضخامت زیرکونیا بر خواص نوری رستوریشن های تمام سرامیک

پرويز اميني

مرکز تحقيقات بيماري هاي دهان و دندان

97000243

:   بررسی تاثیر سمان بر خواص نوری رستوریشن های زیرکونیا بر روی اباتمنت های متفاوت

پرويز اميني

مرکز تحقيقات بيماري هاي دهان و دندان

97000282

بررسی تأثیر Hydrothermal aging بر خواص نوری رستوریشن های تمام سرامیک

پرويز اميني

مرکز تحقيقات بيماري هاي دهان و دندان

97000291

ارزیابی کلینیکوپاتولوژیک ضایعات واکنشی حفره دهان در بیماران مراجعه کننده به بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی کرمان از سال 1373 تا 1397

مهسا کلانتري خانداني

مرکز تحقيقات بيماري هاي دهان و دندان

97000292

بررسی کلینیکوپاتولوژیک کلیه نمونه های ارجاع داده شده به بخش پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی کرمان  از سال 1375 تا 1397

مهسا کلانتري خانداني

مرکز تحقيقات بيماري هاي دهان و دندان

97000293

بررسی کلینیکوپاتولوژیک ضایعات زبان در بیوپسی های ارجاع داده شده به بخش پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی کرمان، بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمان و آزمایشگاههای خصوصی از سال 1388تا 1398

مهسا کلانتري خانداني

مرکز تحقيقات بيماري هاي دهان و دندان

97000298

بررسی گیر و سایش اجزای اتچمنت اوردنچر با ساپورت ایمپلنت در رابطه با نحوه ی قرار دادن آن

پرويز اميني

مرکز تحقيقات بيماري هاي دهان و دندان

97000318

بررسی تاثیرجنس پستهای مختلف روی توزیع تنش  در دندان اندو شده نیش بالا به به کمک روش سه بعدی آنالیز اجزای محدود

پرويز اميني

مرکز تحقيقات بيماري هاي دهان و دندان

97000320

بررسی ارتباط بین ابعاد دندان های قدامی بالا با شاخص های صورتی

پرويز اميني

مرکز تحقيقات بيماري هاي دهان و دندان

97000372

بررسی آگاهی دانشجویان دندانپزشکی کرمان در رابطه با دندانپزشکی پیشگیری( 1397)

مريم السادات هاشمي پور

مرکز تحقيقات بيماري هاي دهان و دندان

97000481

بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و افسردگی بر اساس پرسشنامه های (Oral health impact profile-14) و Beck در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار در سال 1397

شهلا کاکوئي

مرکز تحقيقات بيماري هاي دهان و دندان

97000517

بررسی تاثیر استفاده از باندینگ های حاوی سایلن برروی استحکام باند فوری وتاخیری تعمیر ترمیم های کامپوزیتی

راضيه حسيني فر

مرکز تحقيقات بيماري هاي دهان و دندان

97000532

ارزیابی کیفی تصاویر  کتاب «دانا و دندانپزشکی  » توسط کودکان مقطع پیش دبستانی

رضيه شجاعي پور

مرکز تحقيقات بيماري هاي دهان و دندان

97000557

ارزیابی محیط آموزشی بالینی دانشکده دندانپزشکی کرمان در سال تحصیلی 98-97

سارا امان پور

مرکز تحقيقات بيماري هاي دهان و دندان

97000564

بررسی گیاهان دارویی و فراورده های گیاهی سنتی پر کاربرد جهت درمان بیماری های مرتبط با دهان و دندان از دیدگاه طب سنتی ایرانی و مرور سیستماتیک  شواهد مرتبط در طب کلاسیک

سارا امان پور

مرکز تحقيقات بيماري هاي دهان و دندان

97000571

بررسی تاثیرکاربرد باندینگ های یونیورسال بر روی استحکام باند برشی کامپوزیت Trans bond XTبه براکت ارتودنسی

راضيه حسيني فر

مرکز تحقيقات بيماري هاي دهان و دندان

97000634

اصلاح کلوزیت و بررسی تاثیر آن بر خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیتهای قابل سیلان دندانی

ايمان محمدزاده شورآبادي

مرکز تحقيقات بيماري هاي دهان و دندان

97000637

بررسی مارک  مواد دندانپزشکی  موجود در دانشکده دندانپزشکی کرمان از نقطه نظر رعایت نکات ایمنی

رضيه شجاعي پور

مرکز تحقيقات بيماري هاي دهان و دندان

97000653

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد رادیولوژیست های پزشکی استان کرمان نسبت به CBCT در سال 1397

حامد ابراهيم نژاد

مرکز تحقيقات بيماري هاي دهان و دندان

97000662

بررسی کیفیت روش اجرای پایان نامه های دانشجویان دانشکده دندانپزشکی کرمان از سال 1390 تا 1397

آزاده حري

مرکز تحقيقات بيماري هاي دهان و دندان

97000697

ارزیابی میزان  آگاهی از بلیچینگ دندانها  و تمایل به انجام آن در  دانشجویان دانشگاه باهنر کرمان

مرضيه کريمي افشار

مرکز تحقيقات بيماري هاي دهان و دندان

97000724

بررسی جایگاه شاخص های سواد سلامت دهان در ایران (مرور سیستماتیک ابزارهای موجود سنجش سواد سلامت دهان ، اعتبار سنجی یک ابزار جدید و مداخله جهت ارتقا سواد سلامت دهان در جمعیت بزرگسال)

مرتضي تولائي

مرکز تحقيقات بيماري هاي دهان و دندان

97000737

بررسی فراوانی و میزان پوشش زبان در بیماران مراجعه کننده به دانشکده  دندانپزشکی کرمان و تعیین رابطه آن با سایر شاخص های دهانی

الهام عباس زاده

مرکز تحقيقات بيماري هاي دهان و دندان

97000741

بررسی سن بیماران مراجعه کننده به کلینیک های تخصصی جراحی فک و صورت جهت جراحی دندان عقل در کرمان در سال 1398

سورنا فرديسي

مرکز تحقيقات بيماري هاي دهان و دندان

97000759

بررسی تجارب، عملکرد و نگرش  دانشجویان دو سال آخر  و دستیاران دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان پیرامون خطاهای دندانپزشکی  ،  موانع خوداظهاری گزارش خطا  و عوامل شایع مؤثر بر آن در سال تحصیلی 97-98 : یک مطالعه ترکیبی کمی کیفی

سورنا فرديسي

مرکز تحقيقات بيماري هاي دهان و دندان

97000844

مقایسه زمان اثر تجویز ترکیب ایبوبروفن – استامینوفن در تسکین درد ناشی از کشیدن دندان شیری در کودکان 6-12 ساله مراجعه کننده به بخش دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی کرمان در سال1397

فاطمه جهاني مقدم

مرکز تحقيقات بيماري هاي دهان و دندان

97000849

بررسی اثر برند و ضخامت لایه سرامیک ونیر در سیستم های تمام سرامیک بر هماهنگی رنگ با یک نمونه رنگ  از نمونه رنگ vita classic

نفيسه علم آموز

مرکز تحقيقات بيماري هاي دهان و دندان

97000882

ارزیابی اثرات روش های مختلف آماده سازی سطحی بر روی استحکام باند برشی براکت های فلزی به زیرکونیا

فرشته صفريان

مرکز تحقيقات بيماري هاي دهان و دندان

97000907

بررسی مقایسه ای  میزان سیتوکین های موجود در مایع شیار لثه ای ایمپلنت با استفاده از هیلینگ اباتمنت های استفاده نشده کارخانه ای یا انواع قبلا استفاده شده : یک کارآزمایی بالینی تصادفی شاهددار

نازيلا لشکري زاده بمي

مرکز تحقيقات بيماري هاي دهان و دندان

97000998

بررسی آگاهی دندانپزشکان از مشکلات چشمی بی حسی های مورد استفاده در کلینیک های دندانپزشکی شهر کرمان در سال 1399-1398

شهلا کاکوئي

مرکز تحقيقات بيماري هاي دهان و دندان