۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند

م/419

دکتر امینی

بررسی تاثیر دو ماده ضدعفونی کننده مختلف بر دقت و ثبات ابعادی ماده قالبگیری  دندانی سیلیکون افزایشی پاناسیل

 

م/420

دکتر ملک محمدی

بررسی میزان فلوراید موجود در بطری های آب آشامیدنی(مطالعه متا آنالیز)

تصویب شده

م/421

دکتر فاریابی

بررسی خصوصیات دموگرافیک و بالینی بیماران ثبت شده در آرشیو بخش جراحی فک و صورت بیمارستان شهید باهنر کرمان از سال 1389 تا کنون: یک مطالعه گذشته  نگر

تصویب شده

م/422

دکتر ملک محمدی

بررسی ارتباط بین الگوی تغذیه ای و سلامت دهان و عوامل موثر بر آن در نوجوانان شهر کرمان.

تصویب شده

م/423

دکتر اسکندری زاده

بررسی تاثیر  پروپولیس  استخراج شده از کندو های عسل استان کرمان در انسداد توبول های عاجی دندان انسان : مطالعه میکروسکوپ الکترونی

 

م/424

دکتر شجاعی پور

تاثیر dabbing motion حین اچینگ بر میکرولیکیج فیشورسیلانت : An in vitro study

تصویب شده

م/425

دکتر محسنی

بررسی شرایط پاتولوژیک مرتبط با دندانهای مولر سوم نهفته فک پائین در رادیوگرافی پانورامیک مراجعین به یکی از مراکز رادیولوژی شهر کرمان در سال 1396

تصویب شده

م/426

دکتر ترابی

بررسی میزان تطابق تشخیص بالینی و هیستوپاتولوژیک ضایعات دهانی بالقوه بدخیم و کارسینوم سلول سنگفرشی دهان دریک دوره ی 20 ساله

تصویب شده

م/427

دکتر فرخ گیسور

بررسی خصوصیات بزاق و میزان ترشح  بزاق در کودکان با وزن نرمال، بیش از حدنرمال و چاق شهر کرمان در سال 1396

 

م/428

دکتر فرخ گیسور

بررسی شیوع اختلالات تنفسی و دندان قروچه در کودکان دانش آموز 8 تا 11 ساله مدارس شهر کرمان در سال 1396

 

م/429

دکتر نوابی

اتیولوژی ، تشخیص افتراقی و درمان زخمهای آفتی عودکننده دهانی : مرورچتری

تصویب شده

م/430

دکتر نوابی

اعتبارسنجی نسخه فوق خلاصه فارسی از پرسشنامه OHIP برای سنجش کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان

تصویب شده

م/431

دکتر نوابی

بررسی ارتباط سوگرایی انتشار با نتایج مثبت و منفی پایان نامه های دندانپزشکی دانشگاههای علوم پزشکی ایران

تصویب شده

م/432

دکتر نوابی

مقایسه بیماران مبتلا و غیرمبتلا به استوماتیت ناشی از دنچر برمبنای کلنیزاسیون کاندیداآلبیکنس و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان

تصویب شده