۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند
کد مجری عنوان وضعیت طرح

م/۷۷

دکتر مسعود پریرخ

تاثیر بی حسی بو پی آکائین بر درد پس از درمان ریشه یک کارآزمایی بالینی دوسویه

تصویب شده

م/۷۸

دکتر شاهین بیانی

بررسی تاثیر انیتروزن ارتودنتیک دندانی بر روی تحلیل ریشه به روش مرور ساختار یافته

تصویب شده

م/۷۹

دکتر زهرا عطایی

بررسی سیستماتیک و متاآنالیز ارزش پیشگویی کننده وتشخیص پچ تست پوستی در بیماران داردای ضایعات لیکنوئید دهانی

تصویب شده

م/۸۰

دکتر نجمه اصغری

بررسی نظر دانشجویان دندانپزشکی کرمان نسبت به آموزش دوره پر کلینیک پرپودانتیکس در سال تحصیلی ۹۰-۸۹

تصویب شده

م/۸۱

دکتر علی اسکندری زاده ودکتر ملوک ترابی

ارزیابی شاخص پوسیدگی های قابل توجهsignificant caries indexدر دانش آموزان ۶-۱۲-۱۵ ساله شهر کرمان در سال ۱۳۹۰-۱۳۸۹

تصویب شده

م/۸۲

دکتر نادر نوابی

بررسی اثر ضد قارچ دهانشویه فلوکونازول برسوش استاندارد کاندیدا البیکانس در مقایسه با دهانشویه نیستائین در محیط آزمایشگاهی

تصویب شده

م/۸۳

دکتر حسن شهابی نژاد

ارزیابی میزان در د پس از پالپوتومی در دندانهای مولر با پالپیت برگشت ناپذیر علامت دار پس از کاربردMIAودگزامتازون بعنوان مواد پوشش پالپ

تصویب شده

م/۸۴

دکتر فاطمه السادات سجادی

بررسی میزان استرپتوکوک موتانس بزاق قبل وبعد از کاربرد(ART)Ataumatic Restoratic Treatmentدر دندانهای شیری کودکان ۶-۳ ساله مبتلا به پوسیدگی زودرس دوره کودکی(ECC

تصویب شده

م/۸۵

دکتر نیلوفر شادمان- دکتر فرزین ابراهیمی

بررسی آگاهی وعملکرد دندانپزشکان شهر کرمان در رابطه باچگونگی برخورد با موارد آسیب های ناشی از وسایل نوک تیز برنده آلوده در سال ۱۳۹۰

تصویب شده

م/۸۶

دکتر نفیسه علم آموز- دکتر محمد عطایی

بررسی ااستحکام پیوند تعمیرRepair bond strengthیک کامپوزیت سایلوران پس از آماده ساز ی های مختلف سطحی

تصویب شده

م/۸۷

دکتر نفیسه علم آموز- احسان مرادی

مقایسه ریز سختی کامپوزیت سایلوران ومتاکریلاتی پس از یک ماهagingدر آب

تصویب شده

م/۸۸

دکتر لیلی شفیعی

مقایسه کلینیکی ورادیوگرافیک پالتومی باMTAوcemدردندانهای شیری

تصویب شده

م/۸۹

دکتر لیلی شفیعی

مواد دارویی در پالیومتری دندناهای شیری یک مرور ساختار یافته

تصویب شده

م/۹۰

دکتر حقانی – دکتر ترابی

مقایسه فیلم های رادیوگرافیD,F,Eاز نظر سرعت کنتراست ودانسیته در روش پردازش دیجیتال ودستی

تصویب شده

م/۹۱

دکتر مسعود پریرخ

بررسی تاثیر خمی انتی بیوتیک –کورتیکوسترید در روند تحلیل دندانهای روی پلنت شده با تاخیر

تصویب شده

م/۹۲

دکتر شاهین بیانی

بررسی ومقایسه آزمایشگاهی استحکام برش پیوند براکتهای استیل ارتدنسی با کامپوزیت های رنگی وکانونشنال به دندانهای پره مولر بالا نوردهی با زمانهای متفاوت از سح باکال

تصویب شده

م/۹۳

دکتر ونوس لران

تعیین میزان شیوع علایم اختلال مفصل فکی- گیجگاهی و خصوصیات آلکوژن بیماران مبتلا به سردرد اولیه و بدون سردرد اولیه

تصویب شده

م/۹۴

دکتر مسعود پریرخ

بررسی اثر استفاده از بی حسی سطحی در میزان درد حین تزریق اینفیلتراسیون ناحیه ی قدامی بالا و موفقیت عمق بی حسی دندان

تصویب شده

م/۹۵

دکتر مریم السادات هاشمی پور

بررسی دیدگاه دستیاران تخصصی دندانپزشکی ایران در زمینه آموزش درمان بیماران مبتلا به عفونتHIV

تصویب شده

م/۹۶

دکتر مریم السادات هاشمی پور

بررسی تاثیر اسید چرب امگاتری بر روی موکوزیت در بیماران تحت شیمی درمانی در بیمارستان شفا، افضلی پور و باهنر کرمان در سال ۱۳۹۱-۱۳۹۰ (یک مطالعه کارآزمایی بالینی- دو سویه کور)

تصویب شده

م/۹۷

دکتر الهام فرخ گیسور- دکتر لیلا شفیعی- دکتر نیلوفر شادمان

بررسی تاثیر ماده کازئین فسفو پیتید- فسفات کلسیم آمورف (CPP-ACP) روی استحکام باند برشی سیستم های ادهزیو به مینا در دندان های شیری

تصویب شده

م/۹۸

دکترعلی اسکندر زاده - دکتر شهرام فرزین ابراهیمی -دکتر نیلوفر شادمان

بررسی تاثیر روش سخت شدن نوری تاخیری سمان های رزینی با واکنش سخت شدن دوگانه (Duel Cure) بر روی استحکام باند میان فایبر پست ها و عاج کانال ریشه

تصویب شده

م/۹۹

دکتر فاطمه جهانی مقدم- دکتر محمدرضا بذرافشانی

مقایسه¬ی تاثیر مهاری ژلAPFبا وارنیش سدیم فلوراید بر روی غلظت میکروارگانیزمهای پوسیدگی زا (استرپتوکوک موتاس و لاکتوباسیل) در محیط دندان

تصویب شده

م/۱۰۰

دکتر شاهین بیانی

بررسی و مقایسه¬ی آزمایشگاهی تغییرات دمایی پالپ دندان های پره مولر مندیبل حین باندینگ براکت های ارتودنسی با پروتکل های نوردهی متفاوت

تصویب شده

م/۱۰۱

دکتر آرش شهروان

بررسی مقایسه ای قابلیت عبور کردن از کنار فایلهای شکسته در سه سیستم مختلف نیکل تیتانیوم چرخشی در دندانهای کشیده شده

تصویب شده

م/۱۰۲

دکتر مسعود پریرخ

بررسی ترکیب کلرهگزیدین وMTAبر روند ایجاد سد کلسیفیته در درمان پالپ زنده سگ

تصویب شد

م/۱۰۳

دکتر طیبه ملک محمدی

بررسی تاثیر آموزش بهداشت دهان بر وضعیت سلامت دهان و دندان کودکان پیش دبستانی شهر کرمان با استفاده از روش مصاحبه انگیزشی (Motivational Interviewing)

تصویب شده

م/۱۰۴

دکتر مریم السادات هاشمی پور

بررسی تاثیر تلفن همراه بر روی غلظت هموسیستین، آمیلاز، لیپاز، (C- Reactive protein)CRPوIGAغده پاروتید

تصویب شده

م/۱۰۵

دکتر مسعود پریرخ

اثر ترکیب چند نوع تکنیک بی حسی موضعی بر میزان موفقیت بی حسی مولر اول مندیبل با پالپیت برگشت ناپذیر

تصویب شده

م/۱۰۶

دکتر ملوک ترابی

فراوانی سندروم فرسودگی شغلی در دندانپزشکان شهر کرمان در سال ۱۳۹۰

تصویب شده

م/۱۰۷

دکتر مریم رئوف

بررسی مکانیسمهای مربوط به کاهش یادگیری و حافظه ناشی از درد التهابی پالپ دندان با تکیه بر تغییر بیان فاکتور نوروتوروفیک مغزی (BDNF) و عوامل آپوپتوتیک در هیپوکامپ موشهای صحرایی نر بالغ

تصویب شده

م/۱۰۸

دکتر محمد محمدی

بررسی تاثیر ضخامت لثه بر میزان افزایش ذعرض لثه کراتینیزه و چسبنده با تهیه بسترDenudedبا برش ساب مارزینال

تصویب شده

م/۱۰۹

دکتر فاطمه السادات سجادی

بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی والدین نسبت به حضور دندان مولر اول دائمی و بهداشت دهان و دندان و رابطه آن با سلامت این دندان در کودکان ۸-۷ ساله شهر کرمان در سال ۱۳۹۰

تصویب شده

م/۱۱۰

دکتر مریم رئوف

بررسی مکانیسمهای مربوط به کاهش یادگیری و حافظه ناشی از درد التهابی پالپ دندان با تکیه بر تغییر بیان فاکتور نوروتروفیک مغزی () و عوامل آپوپتوتیک در هیپوکامپ موشهای صحرایی نر بالغ

تصویب شده

م/۱۱۱

دکتر ملوک ترابی

فراوانی رضایت شغلی در دندانپزشکان شهر کرمان در سال ۱۳۹۰

تصویب شده

م/۱۱۲

دکتر آرش شهروان

بررسی تعدادی از فایلهای دستیkموجود در بازار ایران از نظر عوامل موثر کارایی آنها در درمان ریشه

تصویب شده

م/۱۱۳

دکتر فاطمه السادات هاشمی پور

مقايسه تاثير دهانشویه فلوراید ، کلرهگزیدین وتركيب فلوراید-کلرهگزیدین بر روي ميزان استرپتوکوک موتانس بزاق و عوارض آنها بر روي مخاط دهان در نوجوانان ۱۴-۱۲ ساله

تصویب شده

م/۱۱۴

دکتر نادر نوابی

گزارش ملاحظات اخلاقی مرتبط با کارآزماییهای بالینی چاپ شده در مجلات دندانپزشکی ایرانیدر فاصله زمانی٨٩- ١٣٨٠

تصویب شده

م/۱۱۵

دکتر شهابی

بررسی مقایسه ای فعالیت آنتی میکروبیالMTAسفید و خاکستری با سمان غنی از کلسیم (CEM) در فواصل زمانی معین پس از مخطوط کردن سمانها

تصویب شده

م/۱۱۶

دکتر شهلا کاکویی

بازنگری محتوای آموزشی برنامه آموزش مداوم دندانپزشکی از نظر هیآت علمی دانشکده دندانپزشکی کرمان در مطالعه کیفی

تصویب شده

م/۱۱۷

دکتر هدا رحیمی

بررسی شیوع کیست احتباسی موکوسی سینوس فک بالا در کلیشه های پانورامیک و برخی عوامل مرتبط با آن در کرمان

تصویب شد

م/۱۱۸

دکتر علی اسکندری زاده

بررسی تاثیرات کاربامید پر اکسید ۱۰% و آب اکسیژنه ۳۵% بر روی اپی تلیوم مخاط دهان موش صحرایی

تصویب شد

م/۱۱۹

دکتر اسکندری زاده-دکتر هاشمی پور

بررسی میزان تاثیر آموزش سلامت دهان با استفاده از مدل آموزشی پرسید پروسید بر روی رفتار های بهداشتی دهان و دندان و شاخص کیفیت زندگی در رابطه با سلامت دهان کودکان ۱۱-۱۳ ساله کرمانی

تصویب شد

م/۱۲۰

دکتر مریم السادات هاشمی پور

بررسی میزان کراتینیزاسیون و تغییرات هسته و سیتوپلاسم سلولهای اپی تلیالی دهان در افراد سیگاری و غیر سیگاری با استفاده از روش سیتولوژیExfoliative

تصویب شد

م/۱۲۱

دکتر مریم کوزه کنانی

مقایسه برون تنی قابلیت شکل دهی ۲ تکنیکMTW, Waveone txدر کانالهای خمیده دندانهای کشیده انسان

تصویب شد

م/۱۲۲

دکتر محمد محمدی

بررسی بیان پروتئینp۵۳در بافت لثه افراد دارای پریودنتیت مزمن به روش ایمنوهیستوشیمی

تصویب شد

م/۱۲۳

دکتر صفا منافی

بررسی آزمایشگاهی تاثیر کاربرد محلول اسید اسکوربیک و الکل در زمانهای مختلف بر استحکام باند ادهزیو توتال اچ به مینا بلافاصله بعد از بلیچ

تصویب شد

م/۱۲۴

دکتر مریم السادات هاشمی پور

بررسی میزان آلودگی میکروبی موبایل در بخشهای دانشکده دندانپزشکی کرمان

تصویب شد

م/۱۲۵

دکتر مریم السادات هاشمی پور

 

بررسی میزان آگاهی و نگرش دندانپزشکان ایران در زمینه تجویز داروهای گیاهی

تصویب شده