۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند

کد

مجری

عنوان

وضعیت طرح

ط/۱

دکتر نیلوفر شادمان- دکتر شهرام فرزین ابراهیمی

بررسی تاثیر مواد انعقادی بجا مانده بر سطح دندان روی میکرولیکیج سیستم های ادهزیو

تصویب شده

ط/۲

دکتر محمد رشید شهیدی

تهیه مدل فلوچارت معاینه درمان و نگهداری در بهداشت دهان و دندان جهت تدوین پروتکل اجرایی به شیوه جامعه نگر در پادگانهای کرمان

تصویب شده

ط/۳

بهنام صادقی

بررسی فراوانی دندان های پوسیده کشیده شده و پر شده (DMF) در ایران به روش جستجوی سیستماتیک و متاآنالیز

تصویب شده

ط/۴

دکتر انسیه صفار شاهرودی- دکتر ونوس لران

بررسی اثر ۶ نوع ماده بعنوانcoreبر میزان مقاومت در برابر شکست دندانهای درمان ریشه شده و ترمیم شده با پست کامپوزیتی تقویت شده با فیبر(FRC)

تصویب شده

ط/۵

دکتر نیلوفر شادمان- دکتر شهرام فرزین ابراهیمی

تاثیر سیستم های مختلف ادهزیو و شیوه پلیمریزاسیون آنها روی استحکام باند میان پست های فایبریبا عاج کانال ریشه

تصویب شده

ط/۶

دکتر زارعی- دکتر مریم راد- دکتر گلی چمنی

تعیین دقت پرسشنامهFoxدر ارزیابی خشکی دهان

تصویب شده

ط/۷

دکترمسعود پریرخ

تاثیر کوتاه کردن سطح اکلوزال دندان بر درد پس از درمان ریشه

تصویب شده

ط/۸

دکتر فرخ گیسور

بررسی میزان استفاده دندانپزشکان ایرانی در زمینه وسایل و روشهای جدید درمان ریشه ۱۳۸۸

تصویب شده

ط/۹

دکترمسعود پریرخ

مقایسه اثر پیش درمانی با ایبوپروفن ،ایندومتاسین و دارونما در موفقیت بلاک عصب آلوئولار تحتانی در دندانهای دارای پالپیت برگشت نا پذیر

تصویب شده

ط/۱۰

دکتر علی اسکندری زاده

بررسی علل خارج کردن دندانهای دائمی در مردم ایران در سال ۱۳۸۸

تصویب شده

ط/۱۱

دکتر حمیدرضا پور اسلامی

بررسی تغییرات در میزان استرپتوکوکهای میوتان و میزان کلسیم بزاق بعد از مصرف ماده لبنی اسپارSpar

تصویب شده

ط/۱۲

دکتر حمیدرضا پور اسلامی

بررسی تاثیر عصره میوه سنجد بر پالپ ریشه دندانهای شیری سگ در مقایسه با فرموکرزول

تصویب شده

ط/۱۳

دکتر محمدرضا زارعی

مقایسه اثر جویدن سقز پارافیلم و آدامس بدن شکر بر روی میزان ترشح وPHبزاق

تصویب شده

ط/۱۴

دکتر غلامعلی نجفی پاریزی

بررسی اثر بالینی فنی توئین موضعی بر میزان پوشش سطح ریشه

تصویب شده

ط/۱۵

دکتر حمیدرضا پور اسلامی

ارزیابی میزان ریز نشت حاشیه ای کامپوزیت با انقباض کم (سیلوران) در ترمیم حفراتClass Vدر دندانهای شیری مطالعه برون تنی

تصویب شده

ط/۱۶

دکتر آرش شهروان

ارزیابی موفقیت استفاده از تکنینک اولتراسونیک به همراه میکروسکوپ دندانپزشکی در خارج کردن اینسترومنتهای شکسته نیکل- تیتانیوم چرخشی اندودنیک از کانال ریشه و تاثیر آن بر استحکام نهایی ریشه دندانهای پر مولر ماگزیلا

تصویب شده

ط/۱۷

دکتر ملوک ترابی

تعیین فراوانی مصرف میان وعده های سالم در کودکان پیش دبستانی شهر کرمان و حومه در سال ۱۳۸۸

تصویب شده

ط/۱۸

دکتر انسیه صفار شاهرودی

بررسی توزیع تنش و مقاومت در برابر شکست در دندانهای درمان ریشه شده و ترمیم شده با چند نوع پست کامپوزیتی تقویت شده با فیبر (FRC) و کورکامپوزیتی به روش آنالیز اجزای محدود

تصویب شده

ط/۱۹

دکتر گلی جمنی- دکتر محمدرضا زارعی

بررسی اثر خمیر مخاط چسب انار بر درمان زخم های استوماتیت آفتی

تصویب شده

ط/۲۰

دکتر کوزه کنانی

بررسی آناتومی و مرفولوژی سیستم کانال ریشه دندان مرلار سوم فک پایین در جمعیت شهر کرمان در فاصله زمانی ۸۹-۱۳۸۸

تصویب شده

ط/۲۱

دکتر مریم السادات هاشمی پور

Investigation the culture and characteristics of rabbit oral mucosal epithelial cells on human amniotic membrane and transplantation of these cells in oral cavity

تصویب شده

ط/۲۲

دکتر ملوک ترابی

ارزیابی شاخص سلامت دهان مرتبط با کیفیت زندگی (OHQOL) در بیماران با سرطان سر و گردن در کرمان

تصویب شده

م/۲۳

دکتر مریم رئوف

جداسازی و تمایز سلول¬های بنیادی پالپ به سمت سلولهای اندو بلاست با کمک القا¬کننده پروتئینBMP، دگزامتازون و اسیداسکوربیک و مقایسه این روش¬ها با یکدیگر

تصویب شده

م/۲۴

دکتر نادر نوابی

مقایسه سطح سرمی ویتامینAدر مبتلایان به استوماتیت ناشی از دندان مصنوعی و افراد سالم

تصویب شده

م/۲۵

دکتر نجمه اصغری

بررسی بیان پروتئینهایEGFR, P۵۳, bax, BCL-۲در بافت لثه افراد وابسته به تریاک

تصویب شده

م/۲۶

دکتر مسعود پریرخ

بررسی شیوع دندان درد و برخی فاکتورهای وابسته به آن در افراد بزرگسال در شهر کرمان در سال ۱۳۸۸

تصویب شده

م/۲۷

دکتر حمیدرضا پوراسلامی

بررسی میزان ریز نشست اپیکالی مواد پرکننده ریشه در دندانهای شیری: مطالعه برون تنی

تصویب شده

م/۲۸

دکتر مریم السادات هاشمی پور

بررسی اثر خمیر مخاط چسب (بنزیدامین، کلرهگزیدین، بتامتازون) بر روی روند ترمیم زخم های داخل دهانی در موش صحرایی

تصویب شده

م/۲۹

دکتر حمیدرضا پوراسلامی

ارزیابی مقایسه ای موقعیت کلینیکی و رادیوگرافی مشتق ماتریکس مینایی (EMD) و فرموکروزل به عنوان مواد پالیوتومی در مولرهای شیری

 

م/۳۰

دکتر شهلا کاکویی

بررسی تاثیر سیکل قاعدگی و ۱۷- بتا استرادیول بزاق بر میزان (VSC)Volatile sulfur compoundدهان

تصویب شده

م/۳۱

دکتر ملوک ترابی

ارزیابی ضایعات ناشی از پروتزهای متحرک و عوامل وابسته به آن در بیماران مرجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمان ۱۳۸۹-۱۳۸۸

تصویب شده

م/۳۲

دکتر فرخ گیسور

بررسی کارایی اتوکلاوهای مطب های دندانپزشکی شهر کرمان در سالهای ۸۹-۱۳۸۸

تصویب شده

م/۳۳

دکتر مریم السادات هاشمی پور

بررسی عملکرد بالینی و نمای هیستولوژی غدد بزاقی تحت رادیوتراپی در موش صحرایی پس از انتقال سلولهای بنیادی

تصویب شده

م/۳۴

دکتر گلی چمنی

بررسی ارتباط خشکی دهان با کیفیت زندگی مربوط به سلامت دهان در بیماران مبتلا به آرتریت روماتونید

تصویب شده

م/۳۵

دکتر مریم رئوف

ارزیابیex vivoاثر ضد میکروبی عصاره متانولی اکالیپتوس و مورد به عنوان داروی داخل کانال ریشه دندان بر روی انتروکوک فکالیس

تصویب شده