۱۴۰۰ جمعه ۳۰ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ جمعه ۲۰ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ جمعه ۲۰ مرداد   

دستگاه تستومتریک        

                                                                                                                                                                                machine  testometric       

دستگاه تستومتریک  به منظور اجرای تست های معمولی کشش، فشار و خمش استفاده می شود. این دستگاه با توجه به توانایی های سخت افزاری و نرم افزاری، در تست های مربوط به مفتول، انواع فلزات و غیر فلزات  مورد استفاده قرار می گیرد.

 مشخصات فنی:

حداکثر نیروی اعمالی دستگاه ۲۰ کیلو نیوتن.

محدوده سرعت دستگاه: ۰/۰۰۱ تا ۵۰۰ میلی متر در دقیقه.

اندازه گیری استحکام خمشی ، کششی، فشاری و برشی مواد مختلف.

رسم نمودارهای نیرو- تغییرمکان و تنش- کرنش.