۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند

اسامی اعضای شورای پژوهشی

 مرکز تحقیقات بیماری­های دهان و دندان

سمت

رشته تحصیلی

 

عضو هیئت علمی

آسیب شناسی دهان

خانم دکتر ملوک ترابی

1

عضو هیئت علمی

رادیولوژی دهان،فک و صورت

آقای دکتر محمود افصحی

2

عضو هیئت علمی

بیماری­های دهان

خانم دکتر شهلا کاکویی

3

عضو هیئت علمی

بیماری های دهان

خانم دکتر مریم راد

4

عضو هیئت علمی

بیماری­های دهان

خانم دکتر مریم السادات هاشمی پور

5

عضو هیئت علمی

جراحی دهان ،فک وصورت

خانم دکتر هدی مهرابی زاده

6

پژوهشگر مرکز

ترمیمی

خانم دکتر فائزه حمزه

7

عضو هیئت علمی

اطفال

خانم دکتر فاطمه السادات سجادی

8

عضو هیئت علمی

رادیولوژی دهان،فک و صورت

آقای  دکتر حامد ابراهیم نژاد

9